Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта digit.bg, които уреждат правилата за използването на digit.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин.

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

"AMO 90" ООД е дружество с адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, София 1000, бул. "Цар Освободител" №8, ет. 5 с ЕИК  106022079 и ДДС номер BG106022079.

"AMO 90" ООД администрира електрoнния магазин www.digit.bg.

Можете да се свържете с "AMO 90" ООД на адреса по-горе, на телефон +359 883333566 или sales@digit.bg

 1. ДЕФИНИЦИИ
  1. Продавач – "AMO 90" ООД
  2. Сайт – домейна digit.bg и неговите поддомейни
  3. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на "AMO 90" ООД по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
  4. Профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)
  5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
  6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
  7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.
  8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
  9. Съдържание:
   • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
   • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
   • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
   • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
   • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

 

  1. Транзакция - действието от страна на Digit.bg за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
  2. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
  3. Въпрос - Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.
  4. Отговор - писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.
  5. Регистриране на поръчка - уведомление към клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин Digit.bg и е в статус за обработка.
  6. Потвърждаване на поръчката - уведомление към клиента, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Общите условия на Digit.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.
  2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Digit.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
  4. Digit.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
  5. Във всеки един случай на промяна на общите условияDigit.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
  6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
  7. Digit.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Digit.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
  8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, са обвързващи за Digit.bg и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. Digit.bg не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в САЙТА.
  9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Digit.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
  10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
  11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Digit.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
  12. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.
 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
  1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефон или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
  2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
  3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
  4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
 3. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
  1. Достъпът до Digit.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент на територията на Република България.
  2. Digit.bg си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Digit.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Digit.bg на телефон +359 883333566, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Digit.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
  3. Клиентът може да се свързва с Digit.bg на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мнения или съобщения изпратени на електронната поща, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
  4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът се задължава съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
  5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Digit.bg си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип "captcha", с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
  6. Digit.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
  7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
  8. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Digit.bg се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които Digit.bg прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Digit.bg препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за стоки, продавани от Digit.bg.
  9. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.
 4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
  1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
 5. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Digit.bg.
  2. Digit.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
  3. Нищо в сключения между Digit.bg и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Digit.bg последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Digit.bg върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Digit.bg.
  4. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
  5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
  6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Digit.bg за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Digit.bg и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Digit.bg, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
  7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Digit.bg няма да се счита за съгласие от страна на Digit.bg да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Digit.bg.
  8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Digit.bg.
 6. ПОРЪЧКА
  1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
  2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
  3. Продавача поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
  4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
  5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
  6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
   • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
   • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
   • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

 

  1. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Digit.bg в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на Digit.bg Продукта на адрес: София 1000, бул. "Цар Освободител" №8, ет. 5. 
  2. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
   • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по банковата сметката, от която е било извършено плащането след предоставянето ѝ от Клиента.
   • Плащанията, направени чрез наложен платеж – чрез възстановяване по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

 

  1. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
  2. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от партньорите на Digit.bg и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от Digit.bg, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
  3. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
 1. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
  1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
   • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
   • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
   • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
   • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
   • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради нарушаване на търговски вид, както и поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
   • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
   • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
   • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

 1. ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
  1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.digit.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
  2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.
  3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
  4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
  5. Фактура се издава само ако Клиентът изрично е поискал такава. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката и/или по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адреса: sales@digit.bg, посочвайки номер на поръчката.
  6. Digit.bg не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от партньорите на Digit.bg, които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство.
  7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.
  8. Digit.bg приема плащания при наложен платеж чрез пощенски паричен превод със Спиди и Еконт, онлайн плащания с банкова карта и плащания чрез банков превод.
  9. Банкови карти от които се приема плащания са:

-      Дебитни карти: Maestro, MasterCard, VISA, VPAY, VISA Electron, BCard

-      Кредитни карти: MasterCard, VISA, Diners, Discover

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ
  1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма Спиди или Еконт на адрес, посочен от Купувача или до офис на съответната куриерска фирма, в зависимост от избора на Клиента.
  2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на ел. поща sales@digit.bg и ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.
  3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката на стоки с куриерска фирма Еконт на стойност равна или над 500,00 лв. (с ДДС) е безплатна за Клиента. Цената на доставката на продукти, предлагани от Digit.bg на стойност 499,99 лв. или по-ниска е 10.00 лв. (с ДДС) до адрес на клиента или офис на Еконт. Доставката на стоки с куриерска фирма Спиди на стойност равна или над 100,00 лв. (с ДДС) е безплатна за Клиента. Цената на доставката на продукти, предлагани от Digit.bg на стойност 99,99 лв. или по-ниска е 6.00 лв. (с ДДС) до адрес на клиента или офис на Спиди.
  4. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

5. Срокът за доставка с Еконт или Спиди се извършва в срок от 2 /два/ до 5 /пет/ работни дни от потвърждаването на поръчката, а в случаите когато стоката е заплатена чрез банков превод за потвърждение се счита датата на постъпване на превод от КЛИЕНТА по сметка на ПРОДАВАЧА.

 1. ГАРАНЦИИ
  1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.
  2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Digit.bg, гаранционните сертификати са издадени от производителя или Digit.bg.
  3. Гаранционните сертификати, издадени от Digit.bg ще се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт или в електронен формат на посочения от Клиента и-мейл адрес.
  4. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.
  5. В случай, че Купувачът не уведоми Digit.bg за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес sales@digit.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.
  6. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.
  7. Законова Гаранция. Информация за потребители (физически лица). Алтернативно решаване на спорове Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
   На електронна поща sales@digit.bg ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги.
   Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.
 2. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
  1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера).
 3. ОТГОВОРНОСТ
  1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
  2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
  3. При спор, който не може да бъде решен съвместно, можете да използвате сайта Онлайн Решаване на Спорове.
 4. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
  1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
  2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЕКИПЪТ НА DIGIT.BG